Skip to content

Privacy Verklaring TCF

Inleiding

TCF is gevestigd aan de Diemerparklaan 52-54, 1087GM Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We zijn een organisatie die kandidaten en werkgevers dan wel opdrachtgevers bij elkaar brengt en beschikken daartoe over informatie van zowel kandidaten als werkgevers en opdrachtgevers. TCF garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
We betrachten de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In deze Privacyverklaring staat beschreven welke gegevens door ons worden verzameld en waarom we dat doen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet van deze verordening (hierna: AVG) daaraan stellen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, replacement en salarisadministratie.
Meer specifiek:
* Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.
* Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
* Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
* Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of u zich op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen die u hebt geplaatst op publieke middelen (zoals jobboards als LinkedIn, Monster etc.) en waaruit blijkt dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven met inachtneming van deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit werkgevers of opdrachtgevers.
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u zelf verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Indien u bemiddeld wilt worden of bemiddeld bent (kandidaten):
* NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
* Geboortegegevens en leeftijd
* Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
* Gegevens over trainingen en opleidingen
* Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
Als u via TCF gaat werken/werkt/hebt gewerkt:
* BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
* Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
* Opdrachtgerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES
Indien u een zakelijke relatie van TCF bent (opdrachtgever/leverancier):
* TCF verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Het betreft:
* Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
* Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.
TCF legt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of rechtstreeks blijkt uit door een kandidaat met toestemming gegeven informatie.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

TCF verkoopt uit principe geen persoonsgegevens aan derden.
Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):
TCF kan uw persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, leveranciers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij verwerken deze gegevens met het oog op het sluiten van een overeenkomst. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.
Als u via TCF gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
Hiervoor geldt hetzelfde als voor u als kandidaat. De verwerking geschiedt ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Indien u een zakelijke relatie van TCF bent (klant/leverancier):
TCF kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin TCF hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor deze verzameld zijn. wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Per categorie van gegevens hebben we een bewaartermijn bepaald. De gegevens vernietigen we na afloop van die bewaartermijn. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TCF. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij TCF een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover TCF beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tcfpp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. TCF reageert zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op dit verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

TCF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TCF) tussen zit.

 

Beveiliging

TCF doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien en voor zover TCF gegevens verstrekt aan onderaannemers of leveranciers die namens TCF diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is TCF met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.
Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen dat van misbruik, neem dan contact op met TCF via info@tcf.care

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van een) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, of is er sprake van een (vermoeden van een) datalek neemt u direct contact met ons op via info@tcf.care, of  stuur een bericht naar het volgende adres: Diemerparklaan 52-54, 1087GM Amsterdam.

TCF wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

TCF kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website www.tcf.care

Cookies

TCF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die TCF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan TCF hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Back To Top